ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลน้ำโมง อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
น้ำโมง
513
711
270
1
5
0
64
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1,583
100.000
2
น้ำโมง
239
319
111
0
0
0
28
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
1
707
99.859
3
ทุ่ม
205
322
137
0
1
0
37
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
712
100.000
4
ฝาง
98
147
65
0
2
0
37
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
357
100.000
5
อุ่มเย็น
246
430
74
0
0
0
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
769
100.000
6
ท่าสำราญ
220
305
113
0
0
0
6
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
646
100.000
7
หนองแวง
258
460
186
0
2
0
42
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
956
100.000
8
ศรีชมภู
200
254
85
0
1
0
48
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
596
100.000
9
ท่าเจริญ
238
367
107
0
1
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
724
100.000
10
สว่าง
278
432
187
0
3
0
27
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
931
100.000
11
โนนสวาท
105
125
56
0
1
0
38
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329
100.000
12
ท่าแดง
93
124
22
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
243
100.000
13
โนนสำราญ
197
321
113
0
0
0
7
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
640
100.000
14
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4
รวม
2,890
4,317
1,526
1
16
0
353
0
2
5
6
0
0
10
1
0
0
0
0
0
40
8
5
1
0
0
0
0
0
5
4
6
1
9,197
99.989

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ