ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลน้ำโมง อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
น้ำโมง
517
702
272
1
5
0
65
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1,582
99.937
2
น้ำโมง
242
316
113
0
0
0
28
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
707
100.000
3
ทุ่ม
207
322
134
0
1
0
38
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
713
99.860
4
ฝาง
100
148
65
0
1
0
38
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
360
100.000
5
อุ่มเย็น
250
430
73
0
0
0
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
772
100.000
6
ท่าสำราญ
222
306
112
0
0
0
6
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
648
100.000
7
หนองแวง
258
458
188
0
4
0
40
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
956
100.000
8
ศรีชมภู
202
253
85
0
1
0
49
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
598
100.000
9
ท่าเจริญ
240
374
100
0
1
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
727
100.000
10
สว่าง
282
421
192
0
2
0
28
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
930
99.892
11
โนนสวาท
101
127
57
0
1
0
39
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
329
100.000
12
ท่าแดง
96
115
28
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
244
100.000
13
โนนสำราญ
197
326
104
0
0
0
7
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
636
100.000
14
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4
รวม
2,914
4,298
1,523
1
16
0
358
0
2
5
6
0
0
10
0
0
0
0
0
0
40
8
6
1
0
0
0
0
0
5
4
6
3
9,206
99.967

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ