ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลน้ำโมง อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
น้ำโมง
512
714
268
1
3
0
66
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1,582
100.000
2
น้ำโมง
240
319
113
0
0
0
29
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
710
100.000
3
ทุ่ม
202
334
123
0
2
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
710
100.000
4
ฝาง
99
147
63
0
1
0
38
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
356
100.000
5
อุ่มเย็น
247
430
74
0
0
0
10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
770
100.000
6
ท่าสำราญ
218
289
126
0
0
0
6
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
641
100.000
7
หนองแวง
261
460
180
0
2
0
45
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
956
100.000
8
ศรีชมภู
200
266
74
0
1
0
48
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
598
100.000
9
ท่าเจริญ
237
372
101
0
1
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
722
100.000
10
สว่าง
270
432
190
0
2
0
29
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
929
100.000
11
โนนสวาท
106
123
52
0
2
0
38
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325
100.000
12
ท่าแดง
92
121
25
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
242
100.000
13
โนนสำราญ
195
316
116
0
0
0
7
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
636
100.000
14
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
4
รวม
2,879
4,323
1,505
1
14
0
364
0
1
5
6
0
0
9
1
0
0
0
0
0
44
8
5
1
0
0
0
0
0
5
4
6
0
9,181
100.000

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ