ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลà¸�องนาง อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
กองนาง
325
391
110
0
2
0
85
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
1
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
952
100.000
2
กองนาง
313
393
90
0
1
0
98
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
11
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
4
920
99.565
3
ปากมาง
301
457
103
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2
935
99.786
4
ป่าสัก
255
267
112
0
1
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
660
100.000
5
หงษ์ทอง
203
294
86
0
1
0
32
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
628
100.000
6
สามขา
278
316
114
0
2
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
3
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
745
99.866
7
นาบง
221
280
89
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
0
606
100.000
8
ดอนหมี
76
107
25
0
1
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
219
100.000
9
ป่าสักใต้
299
357
145
0
0
0
30
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
847
100.000
10
เกษตรผล
327
453
137
0
1
0
53
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
12
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
990
100.000
11
กองนาง
275
345
108
0
2
0
131
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
4
0
0
0
0
0
0
0
3
0
8
1
894
99.888
12
ห้วยมาง
177
204
57
1
3
0
32
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
489
100.000
13
หนองยางคำ
101
142
53
0
0
0
11
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
312
99.359
14
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
รวม
3,151
4,006
1,229
1
14
0
580
0
0
5
8
0
0
12
1
0
0
0
0
0
99
12
13
1
0
0
0
0
0
10
1
45
10
9,198
99.891

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ