ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลà¸�องนาง อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
กองนาง
324
385
116
0
2
0
86
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
1
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
952
100.000
2
กองนาง
315
393
93
0
0
0
100
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
11
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
921
100.000
3
ปากมาง
302
456
105
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
934
100.000
4
ป่าสัก
256
261
114
0
1
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
657
100.000
5
หงษ์ทอง
199
295
85
0
1
0
32
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
624
100.000
6
สามขา
277
313
113
0
2
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
744
99.866
7
นาบง
220
274
96
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
0
606
100.000
8
ดอนหมี
77
108
23
0
1
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
219
100.000
9
ป่าสักใต้
299
348
151
0
0
0
30
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
845
99.882
10
เกษตรผล
322
449
141
0
1
0
53
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
988
100.000
11
กองนาง
272
348
109
0
2
0
131
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
4
0
0
0
0
0
0
0
3
0
8
0
894
100.000
12
ห้วยมาง
176
204
57
1
3
0
34
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
490
100.000
13
หนองยางคำ
99
148
51
0
0
0
11
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
312
100.000
14
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
รวม
3,138
3,982
1,254
1
13
0
586
0
0
5
8
0
0
9
1
0
0
0
0
0
104
13
14
1
0
0
0
0
0
10
1
45
2
9,187
99.978

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ