ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลà¸�องนาง อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
กองนาง
329
383
113
0
2
0
86
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
1
6
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
952
100.000
2
กองนาง
318
388
95
0
0
0
98
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
11
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
919
100.000
3
ปากมาง
304
454
104
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
933
100.000
4
ป่าสัก
256
258
115
0
1
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
655
100.000
5
หงษ์ทอง
203
294
83
0
1
0
32
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
625
100.000
6
สามขา
275
313
115
0
3
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
744
100.000
7
นาบง
218
276
95
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
11
0
605
100.000
8
ดอนหมี
76
108
24
0
1
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
219
100.000
9
ป่าสักใต้
292
356
152
0
0
0
30
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
845
100.000
10
เกษตรผล
320
451
139
0
1
0
52
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
16
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
985
100.000
11
กองนาง
272
354
103
0
2
0
131
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
4
0
0
0
0
0
0
0
3
0
8
0
894
100.000
12
ห้วยมาง
177
205
57
1
3
0
34
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
492
100.000
13
หนองยางคำ
97
152
49
0
0
0
11
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
312
100.000
14
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
รวม
3,137
3,992
1,244
1
14
0
583
0
0
5
7
0
0
8
2
0
0
0
0
0
104
13
14
1
0
0
0
0
0
10
1
45
0
9,181
100.000

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ