ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลบ้านถ่อน อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
โพนงาม
283
403
113
0
4
0
46
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
862
100.000
2
โนนศิลา
152
233
86
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
6
0
503
100.000
3
ถ่อนใต้
180
300
86
0
9
0
87
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
23
7
4
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
703
100.000
4
ดอนแดง
258
420
133
0
1
0
158
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
9
2
1
0
0
0
0
0
5
0
2
0
1,017
100.000
5
ถ่อนเหนือ
221
342
124
1
5
0
64
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
781
100.000
6
หนองกก
169
247
73
0
1
0
30
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
528
100.000
7
ถ่อนโพธิ์ศรี
294
475
124
0
10
0
124
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
14
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1,053
99.905
8
โพนเจริญ
237
318
72
0
2
0
24
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
668
100.000
9
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
รวม
1,794
2,738
811
1
32
0
549
0
0
6
7
0
0
8
0
0
0
0
0
0
110
20
16
2
2
0
0
0
0
9
6
9
1
6,121
99.984

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ