ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลบ้านถ่อน อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
โพนงาม
282
403
112
0
2
0
50
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
863
100.000
2
โนนศิลา
150
229
89
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
6
0
501
100.000
3
ถ่อนใต้
180
299
85
0
9
0
87
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
23
7
4
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
701
100.000
4
ดอนแดง
256
423
133
0
1
0
159
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
26
9
3
0
0
0
0
0
0
5
0
2
2
1,021
99.804
5
ถ่อนเหนือ
227
343
120
1
5
0
65
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
782
100.000
6
หนองกก
167
245
75
0
1
0
31
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
527
100.000
7
ถ่อนโพธิ์ศรี
291
482
119
0
6
0
128
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
14
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1,051
100.000
8
โพนเจริญ
240
313
75
0
2
0
24
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
668
100.000
9
ไม่ระบุ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
รวม
1,793
2,737
808
1
26
0
561
0
0
6
7
0
0
8
0
0
0
0
0
0
106
20
17
1
2
0
0
0
0
10
6
9
2
6,120
99.967

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ