ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลโพนสา อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
โพนสา
309
441
147
0
2
0
40
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
955
100.000
2
โพนสา
171
170
66
0
3
0
29
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
452
100.000
3
ศรีวิไล
315
378
184
1
2
0
46
0
0
1
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
19
3
0
0
0
0
0
2
0
1
0
3
0
960
100.000
4
ท่ามะเฟือง
202
257
99
0
3
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3
1
0
0
0
0
0
0
2
0
14
0
642
100.000
5
ดอนน้อย
152
218
49
1
1
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
4
0
4
1
448
99.777
6
ศิลาเลข
245
355
134
0
1
0
27
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
1
778
99.871
7
ศิลาเลข
88
134
48
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
274
100.000
8
เทพมงคล
298
425
189
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
980
100.000
9
โพนสา
144
228
107
0
2
0
48
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
538
100.000
10
ขามใหญ่
178
225
126
0
2
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
581
99.828
11
ไม่ระบุ
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
7
รวม
2,103
2,833
1,149
2
18
0
332
0
0
4
5
0
0
4
0
1
0
0
0
0
91
9
7
0
0
0
0
3
0
10
4
37
3
6,615
99.955

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ