ร้อยละความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แยกรายหมู่บ้าน ตำบลโพนสา อำเภอ จังหวัดหนองคาย
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

ลำดับ
หมู่บ้าน
WEL
UCS
SSS
SSI
SOF
SIF
OFC
BFC
FRG
VOF
VSS
VSO
VSL
PVT
PSS
POF
PSO
PSL
VPT
VIO
LGO
OFL
SLG
SOL
PLG
POL
VOL
VLG
VPO
NRD
NRH
STP
NULL
รวม
ร้อยละ
1
โพนสา
304
444
147
0
2
0
42
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
954
100.000
2
โพนสา
166
174
67
0
3
0
29
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
452
100.000
3
ศรีวิไล
305
379
186
1
2
0
48
0
0
3
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
18
3
1
0
0
0
0
2
0
1
0
3
0
957
100.000
4
ท่ามะเฟือง
196
259
95
0
4
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
3
1
0
0
0
0
0
0
2
0
14
0
638
100.000
5
ดอนน้อย
148
221
49
1
1
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
4
0
4
0
446
100.000
6
ศิลาเลข
245
353
135
0
1
0
27
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
0
776
100.000
7
ศิลาเลข
87
135
45
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
271
100.000
8
เทพมงคล
303
415
191
0
1
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
19
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
978
100.000
9
โพนสา
140
219
118
0
2
0
47
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
535
100.000
10
ขามใหญ่
174
225
129
0
2
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580
100.000
11
ไม่ระบุ
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
7
รวม
2,069
2,826
1,162
2
20
0
339
0
0
6
4
0
0
4
0
1
0
0
0
0
90
9
8
0
0
0
0
3
0
10
4
37
0
6,594
100.000

กลับหน้าเดิม(แยกรายตำบล)

แหล่งข้อมูล: จากข้อมูล DBPOP ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2561

WEL=บัตรทอง (ท) VSS=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก LGO=สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
UCS=บัตรทอง (30 บาท) VSO=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/ข้าราชการ OFL=สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSS=สิทธิประกันสังคม PVT=สิทธิครูเอกชน SLG=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SSI=สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ PSS=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน SOL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
SOF=สิทธิประกันสังคม/ข้าราชการ POF=สิทธิครูเอกชน/ข้าราชการ PLG=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
OFC=สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ PSO=สิทธิประกันสังคม/ครูเอกชน/ข้าราชการ POL=สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
BFC=สิทธิข้าราชการการเมือง VPT=สิทธิครูเอกชน/ทหารผ่านศึก VOL=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
FRG=สิทธิคนไทยในต่างประเทศ VIO=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศีก/สิทธิข้าราชการ VLG=สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
VOF=สิทธิทหารผ่านศึก/ข้าราชการ STP=สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ
NRD=สถานะคนต่างด้าว NRH=บุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ) PSL=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ VSL=สิทธิประกันสังคม/ทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการท้องถิ่น
ไม่ระบุ=ประชาชนมีทะเบียนบ้านอยู่ จ.อื่น ขึ้นทะเบียนบัตรทองที่หนองคายและข้อมูลที่ระบุที่อยู่ไม่ชัดเจน NULL=ไม่มีสิทธิใด ๆ